Welcome to milord   Click to listen highlighted text! Welcome to milord Powered By GSpeech

milOrd

Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

(IP-2019-04-5513)

 

Projektom  se namjerava interdisciplinarno istražiti viteške redove prvenstveno u hrvatskome dijelu Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva, prateći njihov razvoj i mijene njihovih lokaliteta od dolaska sredinom 12. st. pa sve do dolaska Osmanlija i odlaska ivanovaca. Pritom će se pokušati ustanoviti različiti pretpostavljeni utjecaji viteških redova na lokalna društva.

Da bi se u tome uspjelo oformljena je istraživačka grupa sastavljena od znanstvenika i stručnjaka različitih znanstvenih disciplina i bogatog iskustva u istraživanjima ove teme. Važan utjecaj na izvedivost projekta leži u činjenici da su arheološka istraživanja na kojima će se projekt temeljiti vodili članovi projekta (Juraj Belaj, Marko Meštrov, Marija Mihaljević i Ratko Ivanušec), ili su u njima sudjelovali (Siniša Krznar, Filomena Sirovica, Dinko Tresić Pavičić i Sebastijan Stingl). I ostali suradnici pomno su birani u istraživačku ekipu zbog svojeg iskustava: u obradi grobova te kosturnih uzoraka (Željka Bedić), grobnih nalaza, keramičkih nalaza i utvrda iz promatranog perioda (Tatjana Tkalčec i Siniša Krznar) i uspostavi sustava za prikupljanje, pohranu i obradu podataka u digitalnom okruženju (Dinko Tresić Pavičić, Filomena Sirovica). Povjesničari umjetnosti uključeni u projektni prijedlog više su se puta u svojim radovima bavili upravo objektima viteških redova (Ratko Ivanušec i Iva Papić), dok su povjesničari eminentni znanstvenici u Hrvatskoj i Mađarskoj za ovu tematiku (Marija Karbić i Zsolt Hunyadi). Renata Šoštarić vodeći je hrvatski stručnjak za arheobotaničke analize. Okupljeni suradnici na projektu svojim znanjima i kompetencijama te otvorenošću prema interdisciplinarnome pristupu temi jamče održivost pristupa i uspješnu provedbu ciljeva projekta. Projekt će pružiti nova znanja uključenom doktorandu/ici, pružajući mu/joj uvijete za interdisciplinarni razvoj.

U hrvatskoj znanosti u dosadašnjim istraživanjima problematike viteških redova uglavnom se pristupalo iz perspektive samo jedne discipline, uglavnom povijesti, arheologije ili povijesti umjetnosti. Spoznaje drugih su, dakako, korištene ali  – uz nekoliko rijetkih izuzetaka – bez neposredne i ciljane suradnje s jasno osmišljenim zadacima. Upravo je jedna od glavnih nakana projekta učinkovitom suradnjom i sinergijom stručnjaka i znanstvenika različitih disciplina doći do novih spoznaja. Namjera je interdisciplinarno pristupiti viteškim redovima, njihovom djelovanju i utjecaju na društvo te razvoju njihovih lokaliteta, praćenjem transformacija u repertoaru različitih kategorija pokretnih i nepokretnih nalaza, osobito s odabranih istraživanih lokaliteta: Gora, Ivanec, Sv. Martin na Prozorju, Gradišče kod Margečana, Pakrac, Račeša i Vrana. To se namjerava postići usporednim istraživanjima na više razina: analizom povijesnih izvora, arheoloških nalaza iz različitih konteksta, ostataka arhitekture i ostalih povijesno-umjetničkih izvora, kosturnih ostataka iz grobova te uzoraka tla. Probrani uzorci bit će poslani na radiokarbonsko datiranje te analize stabilnih izotopa ugljika i dušika. Tijekom čitavog trajanja predloženog projekta članovi istraživačke grupe međusobno će izmjenjivati svoja saznanja, nadopunjujući međusobno svoje rezultate. U tome će od velike pomoći biti pažljivo dizajnirane baze podataka u kojima će biti objedinjeni svi prikupljeni podaci.

Istraživat će se procesi mijena lokaliteta viteških redova u trenutku njihova dolaska, tijekom njihova boravka te nakon njihovog odlaska. Komparativnim metodama istražit će se može li se ustanoviti da prisutnost viteških redova u nekoj zajednici utječe na oblikovanje identiteta, pa čak i mogu li se ti procesi, između ostaloga, pratiti i nakon njihova odlaska, kroz preuzimanje pojedinih simbola, odnosno kroz preživljavanje ili preuzimanje tradicija o njihovoj prisutnosti. Pokušat će se istražiti koliko su kontakti viteških redova bili intenzivni s lokalnom, a koliko s regionalnom i međunarodnom zajednicom. Istraživanje društvene uloge viteških redova čitavo će vrijeme biti u fokusu projekta jer su oni bili strani element s internacionalnim iskustvima koji se vremenom uklopio u tadašnji društveni život kao respektabilni čimbenik.

Neka od pitanja na koja će se tražiti odgovori su: mogu li se na temelju povijesnih, arheoloških, biološko-antropoloških i arheobotaničkih podataka, kao i na ostacima graditeljske i umjetničke građe, ustanoviti inovacije za koje se pretpostavlja da su ih viteški redovi donijeli u promatrane krajeve te kako su  i koliko time utjecali na kvalitetu života svojih podložnika? Razlikuje li se njihov utjecaj od onog drugih društvenih subjekata, primjerice crkvenih redova i plemića? Može li se ustanoviti kako su utjecali na lokalno gospodarstvo? Vjerujemo da će se planiranim interdisciplinarnim pristupom značajno doprinijeti trenutačnoj slici o viteškim redovima, ne samo u Hrvatskoj već i šire.

Znanstveni ciljevi postavljeni su unutar četiri glavne skupine:

(1) Sortiranje, sistematizacija i klasifikacija postojeće građe i podataka o istraživanim lokalitetima.

(2) Povećanje raspoloživog uzorka planiranim istraživanjima lokaliteta. Dopunjavat ćemo podatke terenskim dokumentiranjem lokaliteta i poznatih ostataka arhitekture viteških redova u Hrvatskoj (rekognosciranje, arheološko sondiranje, foto-dokumentiranje, izmjere i nacrti), studijskim radom u muzejima i privatnim zbirkama te arhivskim i bibliotečnim istraživanjem povjesničara i povjesničara umjetnosti.

Utvrda Gradišče će se sondažno istražiti, a u projektu će se koristiti i nove spoznaje, nalazi i uzorci koje će iznjedriti daljnja planirana istraživanja financirana iz drugih izvora.

(3) Obrađivanje i analiziranje podataka i uzoraka. Raznolikost u arheološkim podacima istražit će se na osnovi detaljne analize konteksta na nekoliko razina, uvažavajući pri tome dijakronijski pristup koji je vrlo bitan u projektu.

(4) Kompariranje s drugim istraživanim lokalitetima u okruženju, s kojih potječu objavljeni podaci o usporedivim nalazima i uzorcima, također će biti od velikoga značaja za proučavanje različitih aspekata teme. Cjelovita interdisciplinarna interpretacija bit će temeljena na podacima prikupljenima u bazama podataka.

Diseminacija znanja planirana je tijekom čitavog trajanja projekta, od niza izlaganja na domaćim i međunarodnim kongresima, preko objavljivanja radova u znanstvenim recenziranim časopisima, do organiziranja međunarodne konferencije, organizacije radionice o viteškim redovima u Hrvatskoj u Gradskom muzeju Nova Gradiška te objavljivanja završne e-monografije s rezultatima projekta. Informacije o poduzetim aktivnostima bit će kontinuirano objavljivane na ovim stranicama.

Predloženim projektom produbit će se dosadašnje spoznaje te steći nove o slabo istraženim viteškim redovima na ovome prostoru: povećat će se uvid u količinu i kvalitativne značajke njihovih materijalnih tragova, u njihov utjecaj na lokalne zajednice i lokalnu kulturu, u mijene viteških redova i njihovih lokaliteta te će se jasnije moći definirati njihova ostavština. S obzirom na međunarodni karakter teme, vjerujemo da će i utjecaj istraživanja nadići nacionalne okvire. Premda korištenje baštine viteških redova u turizmu nije u fokusu predloženog projekta, važno je istaknuti kako će se ovim projektom stvoriti snažni temelji za buduća promišljanja i u tom pravcu. Oni bi lako mogli biti podloga različitim dionicima ev. buduće kulturno-turističke rute koja bi, kao zaokruženi turistički proizvod, mogla doprinijeti lokalnim zajednicama.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech